پرسشنامه صمیمیت و زناشویی

پرسشنامه زیر به منظور بررسی تاثیر گفتگوهای آنلاین بر کیفیت روابط زوجین طراحی شده است. خواهشمند است سوالات را تا انتها پاسخ دهید. در صورت مواجهه با هرگونه ابهام در تلگرام (به @zizoo0 زد آی زد او او صفر) پیام دهید. اطلاعات شما به صورت محرمانه خواهد بود. با سپاس بیکران از همکاری شما :)
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقمدارای فرزند نیستیم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
 • در ادامه پرسش هایی به منظور ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی مطرح می گردد:

  سوالات این پرسشنامه را به دقت مطالعه کرده و بر اساس طیفی که در زیر هر سوال آمده، پاسخ دهید.
 • صميميت عاطفي

  عبارت از نياز به درميان نهادن و سهيم شدن كليه احساسات اعم از احساسات مثبت (شادي، وجد و هيجان زدگي) و احساسات منفي (غمگيني، ترس، احساس گناه، تنهايي، كسالت، خستگي و افسردگي) با همسرتان است.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت روانشناختي

  عبارت از نياز به درميان نهادن و فاش كردن مسائل شخصي، اطلاعات و احساسات مربوط به خودتان با همسرتان است. همچنين نياز به در ميان نهادن اميدها، رؤياها و خيالات و نقشه هاي آينده و نيز در ميان گذاشتن ترسها، نگرانيها، علايق و رازها با همسرتان است.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت عقلاني

  عبارت از نياز به انتقال و در ميان نهادن عقايد، افكار و باورهاي مهم با همسر تان است.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت جنسي

  عبارت از نياز به درميان نهادن و بيان افكار، احساسات، آرزوها و خيالاتي است كه ماهيت جنسي دارد. همچنين شامل در ميان گذاشتن تجارب عاشقانه با يكديگر است (براي مثال، تماشاي فيلمهاي عاشقانه، گوش دادن به موسيقي عاشقانه، خواندن مطالب عاشقانه). صميميت جنسي نيز شامل نياز به نزديكي جسماني، تماس بدني، و تمايلاتي استكه براي تحريك و رضايت جنسي طرح ريزي مي شود (بوسيدن، درآغوش گرفتن).
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت بدني

  عبارت از نياز به نزديكي فيزيكي و تماس بدني با همسر است . نزديكي جسماني شامل تجاربي مانند گرفتن دستها، درآغوش گرفتن و لمس غيرجنسي است.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت معنوي

  عبارت از نياز به درميان گذاشتن افكار، احساسات، عقايد و تجاربتان در زمينه هاي معنوي با همسرتان است. اين باورها با مذهب، معناي وجود، زندگي پس از مرگ و ارتباط با خدا مرتبط ميباشد. همچنين شامل مشاركت با همسرتان در مراسم، جشنها و تجارب مذهبي است.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  ۶بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت زيباشناختي

  عبارت از نياز و تمايل به در ميان گذاشتن احساسات و تجاربي با همسر است كه زيبا، فرحبخش يا الهام بخش در نظر گرفته مي شود (مانند شگفتي هاي جهان و طبيعت، موسيقي، هنرو شعر).
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • صميمت اجتماعي- تفريحي

  عبارت از نياز به مشغول شدن و مشاركت در فعاليت ها و تجارب تفريحي و لذت بخش و شوخيآميز با همسر مي باشد. صميمت اجتماعي- تفريحي شامل فعاليت ها و تجاربي مانند جوك و داستانهاي فكاهي گفتن، درميان گذاشتن تجارب روزانه و بحثهاي مرتبط با حوادث روزانه با همسر، ورزش كردن با يكديگر، سهيم كردن مسئوليت ها، گذراندن تعطيلات با يكديگر است.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ يك نياز قوي نيست) تا ۱۰ (يك نياز شديداَ قوي است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء این نیاز نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء این نیاز است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ مهم نيست) تا ۱۰ (شديداَ مهم است) علامت بزنید.
 • ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰
  بر اساس میزان شدت از ۱ (اصلاَ قادر به ارضاء انتظاراتم نيست) تا ۱۰ (کاملا قادر به ارضاء انتظاراتم است) علامت بزنید.
 • لطفا مشخصات خود را وارد نمایید:

 • مدت زمانی که از آغاز زندگی مشترکتان میگذرد را به سال یا ماه
 • نتیجه پژوهش را می‌توانید در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ در همین صفحه ملاحظه فرمایید.

 • با تشکر از زمانی که به بنده اختصاص دادید.

  زینب رشید دانشجوی کارشناس ارشد مشاوره خانواده